وب نوشته های ناخدا خورشید در قبال تعهدات جدی به قند،چای احمد و استکان کمر باریک!